Oι επιπτώσεις στο λιανεμπόριο και την κατανάλωση ενόψει της εισαγωγής νέων διεθνών προτύπων

Πως επηρεάζονται οι εταιρείες με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 – Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (ΔΠΧΠ 16)

Η βιομηχανία λιανικού εμπορίου και κατανάλωσης συγκαταλέγεται ανάμεσα στις βιομηχανίες που επηρεάζονται άμεσα από την υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 – Χρηματικές Μισθώσεις (ΔΠΧΠ 16), δεδομένης της ευρείας  χρήσης των ενοικιαζόμενων εγκαταστάσεων ως καταστήματα. Η έρευνα, PwC Lease Capitalisation Study, καταδεικνύει ότι οι δείκτες χρέους (Debt ratio) και κέρδους πριν από τη φορολογία, τους τόκους και τις αποσβέσεις (EBITDA) θα αυξηθούν μέσο όρο κατά 98% και 41% αντίστοιχα. 

Oι κυριότεροι διακανονισμοί που ενδεχομένως να πληρούν τα κριτήρια του νέου ορισμού των μισθώσεων είναι οι συμφωνίες ενοικίασης καταστημάτων λιανικής πώλησης, είτε μεμονωμένα σημεία πώλησης, όπως καταστήματα σε προνομιακά σημεία της πόλης (high street locations) ή ξεχωριστές οντότητες που ενοικιάζουν χώρο μέσα σε πολυκαταστήματα (shop in shops).  Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν τα βασικά κριτήρια για τη μίσθωση, όπως ορίζεται  το δικαίωμα του μισθωτή να ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο, και τη λήψη των οικονομικών οφελών από τη χρήση αυτή (right-of-use asset). 

Με βάση το ισχύον Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο των μισθώσεων (ΔΛΠ 17), οι λειτουργικές μισθώσεις δεν επηρεάζουν τον ισολογισμό της εταιρείας ενώ αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποθεμάτων με σταθερή μέθοδο. Με την εισαγωγή του νέου προτύπου, όλες οι μισθώσεις θα αναγνωρίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας με το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου (right-of-use asset) και την χρηματοδοτική μίσθωση (lease liability). 

Επιπλέον, το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σε τρέχουσα αξία, λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισμένες πληρωμές. Η χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται στον ισολογισμό και αποτελεί την υποχρέωση του μισθωτή για μελλοντικές πληρωμές. Ως αποτέλεσμα, ο εκμισθωτής θα αναγνωρίζει στο λογαριασμό κερδοζημιών περισσότερα έξοδα που αφορούν αποσβέσεις και τόκους στα αρχικά στάδια της εκμίσθωσης. Η απόσβεση θα υπολογίζεται στο δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου και ο τόκος στη χρηματοδοτική μίσθωση και θα εξαρτάται από το επιτόκιο που θα χρησιμοποιείται. 

Συνεπώς, στους μισθωτές, ο νέος αυτός λογιστικός χειρισμός θα επηρεάσει βασικούς δείκτες οικονομικής απόδοσης. Oι δείκτες χρέους (Debt) και η σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων (Gearing) θα αυξηθούν εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση θα περιλαμβάνεται στο καθαρό χρέος της εταιρείας. Επιπλέον, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία θα μειωθούν αφού το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου θα αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, ενόσω η χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με πιο αργούς ρυθμούς στα αρχικά στάδια της μίσθωσης. 

Το κέρδος πριν από τη φορολογία, τους τόκους και την απόσβεση (EBITDA) θα αυξηθεί εφόσον το κόστος ενοικίου αντικαθίσταται από τον τόκο και την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Επιπρόσθετα η αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE) μειώνεται, καθότι  το κεφάλαιο αποτελείται αφενός από τα ίδια κεφάλαια και αφετέρου από τον δανεισμό που συμπεριλαμβάνει και τη χρηματοδοτική μίσθωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τους λογιστικούς χειρισμούς στα βιβλία του εκμισθωτή. Σχετικά με  την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16 υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αφορούν μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των  12 μηνών καθώς και εκείνες με  περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας. Οι εξαιρέσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο μισθωτή, όμως δεν αναμένεται να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στους εμπόρους λιανικής. 

Το νέο πρότυπο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019 και θα περιλαμβάνει μισθώσεις που ήδη εφαρμόζονται.  Μέχρι τότε, οι εταιρείες θα πρέπει να μελετήσουν τις υφιστάμενες μισθώσεις τους και να προβούν στις απαραίτητες αναλύσεις και υπολογισμούς.  Σε περίπτωση που ήδη εφαρμόζουν το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Εισόδημα από Συμβάσεις με Πελάτες (ΔΠΧΠ 15)  μπορούν να υιοθετήσουν το νέο λογιστικό πρότυπο νωρίτερα. 

Εν κατακλείδι, οι εταιρείες δύνανται να επωφεληθούν της μεταβατικής περιόδου μέχρι την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου, πραγματοποιώντας μια πρώτη αξιολόγηση των διαδικασιών, των συστημάτων, των δεδομένων, και της υφιστάμενης διακυβέρνησης και πολιτικής τους.

 

Χριστίνα Φοραδάρη
Ανώτερη Διευθύντρια
Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
PwC Κύπρου 

Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

© 2017 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure.

Contact us

Konstantina Logotheti
Director - Marketing & Communications
Tel: +357-22555108
Email

Follow us