Brian Davis: "Η Κύπρος ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Αμερικανούς"

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Τις βασικές  πρόνοιες καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει στις αμερικανικές πολυεθνικές  εταιρείες η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του νέου χρόνου στις ΗΠΑ αναλύει ο J. Brian Davis, Διευθυντής του τομέα International Tax Services της PwC US.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα "InBusinessNews" 

 


Ερ.1: Ποιες βασικές αλλαγές προνοεί η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ; 

Όταν αναφερόμαστε στη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ, και κυρίως σε σχέση με τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό ενός φορολογικού κώδικα που δεν έχει τύχει ουσιαστικής αναθεώρησης εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Ο εκσυγχρονισμός αυτός συνεπάγεται μείωση του βασικού φορολογικού συντελεστή εισοδήματος εταιρειών με στόχο τη μεγαλύτερη ευθυγράμμισή του με τους φορολογικούς συντελεστές άλλων αναπτυγμένων οικονομιών (ο νέος συντελεστής έχει καθοριστεί στο 21%, από το 35%). Συνεπάγεται επίσης ότι το σύστημα φορολόγησης των διεθνών κερδών επιχειρήσεων με έδρα στις ΗΠΑ θα ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα φορολογικά συστήματα επικράτειας που εφαρμόζουν πολλά άλλα κράτη. Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των κερδών εγχώριων και παγκόσμιων επιχειρήσεων, τις τελευταίες δεκαετίες οι ΗΠΑ έχουν σταδιακά διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του ΟΟΣΑ. Η παρούσα προσπάθεια μεταρρύθμισης αποτελεί μια άσκηση που στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος. 

Αναφορικά με τον χρόνο υιοθέτησης της μεταρρύθμισης, ο Πρόεδρος έχει ήδη υπογράψει το νομοσχέδιο στις 22 Δεκεμβρίου και κατά συνέπεια ο νέος φορολογικός νόμος των ΗΠΑ τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 (παρόλο που η ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων προνοιών ίσως καθυστερήσει μέχρι το 2019). Παρά το ότι η έκβαση μιας νομοθετικής διαδικασίας αποτελεί πάντοτε μια δύσκολη υπόθεση, οι πρωταγωνιστές της νομοθετικής αυτής προσπάθειας έχουν προδιαγράψει μια πορεία επιτυχίας και έχουν επιδείξει την ικανότητα να ικανοποιούν ή και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα. 

 

Ερ.2: Με ποιους τρόπους έχει επηρεάσει τη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ η δυναμική στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια; 

Στο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ εξακολουθεί να επικρατεί σημαντική πόλωση κυρίως μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων - των Ρεπουπλικανών και των Δημοκρατών - παρά το ότι φιλοσοφικής φύσης διαφορές ενδέχεται να ευνοήσουν τη διασύνδεση ορισμένων νομοθετών με πιο διακριτά νομοθετικά μπλοκ. Επιπλέον, ενώ οι Ρεπουπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία στο Καπιτώλιο, το πλεονέκτημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ορισμένοι Ρεπουπλικανοί νομοθέτες έχουν ήδη δώσει δείγματα παρέκκλισης από τη «γραμμή του κόμματος» στις περιπτώσεις όπου μια προτεινόμενη νομοθεσία δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Ως εκ τούτου, η προώθηση σημαντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία μέσω της νομοθετικής διαδικασίας χωρίς την ευρεία στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων ήταν πολύ ριψοκίνδυνη, καθώς οι Ρεπουπλικανοί έχουν πολύ μικρά περιθώρια λάθους και γενικά δεν μπορούν να βασιστούν στη στήριξη ακόμη και μετριοπαθών μελών του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Ενόψει των πιο πάνω, η τρέχουσα προσπάθεια φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ προωθήθηκε στη Γερουσία στη βάση μιας ειδικής διαδικασίας που απαιτεί μόνο την έγκριση της απλής πλειοψηφίας (σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία η οποία απαιτεί την έγκριση των τριών πέμπτων της Γερουσίας). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Κανόνες της Γερουσίας, η υιοθέτηση της ειδικής αυτής διαδικασίας υπόκειται στην επιβολή σημαντικών διαδικαστικών περιορισμών στην προτεινόμενη φορολογική νομοθεσία, ιδιαίτερα σε σχέση με τον αντίκτυπο του νομοσχεδίου στο εθνικό χρέος των ΗΠΑ. Οι δημοσιονομικοί αυτοί περιορισμοί, και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη δυναμική που επικρατεί σήμερα στο πολιτικό σκηνικό, συνεπάγονται ότι κάθε πρόνοια της προτεινόμενης φορολογικής νομοθεσίας που οδηγεί σε απώλεια ομοσπονδιακών εσόδων πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης σε συνάρτηση με άλλες πρόνοιες που αυξάνουν τα έσοδα, διασφαλίζοντας παράλληλα την υποστήριξη σημαντικών νομοθετών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι κυριότερες ευαισθησίες επί της προτεινόμενης νομοθεσίας εστιάζονταν σε μια ενδεχόμενη εξάλειψη ορισμένων φορολογικών εκπτώσεων που είναι δημοφιλείς ανάμεσα σε άτομα φορολογούμενους (π.χ. μείωση φόρων που καταβάλλονται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο).

 

Ερ. 3: Πώς θα επηρεάσει τις πολυεθνικές των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας; Ποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα επηρεαστούν από τις αλλαγές; 

Με σκοπό την υιοθέτηση των προτεινόμενων σαρωτικών αλλαγών – όπως είναι η μείωση του βασικού φορολογικού συντελεστή εισοδήματος εταιρειών και η μετάβαση προς ένα «επικρατικό» φορολογικό σύστημα σε ό,τι αφορά τα διεθνή κέρδη – μελετήθηκε η αναθεώρηση υφιστάμενων φορολογικών κανόνων και η εφαρμογή νέων και ενδεχομένως καινοτόμων κανόνων. Οι αλλαγές αυτές μελετούνται προσεκτικά από τα εκτελεστικά στελέχη επιχειρήσεων των οποίων η μητρική έχει την έδρα είτε στις ΗΠΑ είτε εκτός. Ακόμη, λόγω του ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αλυσίδα αξίας και εφοδιασμού, ενδέχεται να χρήζουν προσοχής και από εκτελεστικά στελέχη εκτός του κλάδου χρηματοδότησης, φορολογίας και λογιστικής. 

Οι νέοι φορολογικοί κανόνες των ΗΠΑ θα επιβάλουν σε όλους τους φορολογούμενους σημαντικούς περιορισμούς στη δυνατότητα μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος στις ΗΠΑ μέσω εκπτώσεων για καθαρά έξοδα τόκων, ενώ θα περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό και το όφελος που προσφέρει η χρήση της ούτω καλούμενης «υβριδικής οντότητας» ή διευθετήσεων που αφορούν διάφορα μέσα. Επίσης, ορισμένοι φορολογούμενοι (π.χ. θυγατρική με έδρα στις ΗΠΑ που ανήκει σε μητρική επιχείρηση με έδρα εκτός ΗΠΑ) πιθανόν να υπόκεινται σε κανόνες που στοχεύουν στη μείωση του οφέλους που προκύπτει από ορισμένες εκπίπτουσες πληρωμές (π.χ. δικαιώματα (royalties), χρεώσεις υπηρεσιών αλλά όχι πληρωμές που αφορούν το κόστος πωληθέντων προϊόντων) προς συνδεόμενα πρόσωπα εκτός ΗΠΑ. Για μητρικές εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ, η μεταρρύθμιση προνοεί την επιβολή «φόρου μετάβασης» επί των ιστορικών κερδών θυγατρικών εκτός ΗΠΑ (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρίες απέφευγαν τη φορολογία στις ΗΠΑ σύμφωνα με το τρέχον φορολογικό σύστημα), καθώς και  ένα νέο «ελάχιστο» φόρο ο οποίος θα επιβάλλεται ενδεχομένως σε ορισμένα μελλοντικά κέρδη που θα πραγματοποιούν από τώρα και στο εξής οι εν λόγω θυγατρικές εκτός ΗΠΑ. 

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες θα πρέπει επειγόντως να προβούν στους αναγκαίους υπολογισμούς και σε μοντελοποίηση του αντικτύπου των νέων αυτών κανόνων, ιδιαίτερα αν υπόκεινται σε υποχρεώσεις δημόσιων αναφορών. Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη υπογράψει το νομοσχέδιο της φορολογικής μεταρρύθμισης τον Δεκέμβριο του 2017, η ετοιμότητα για εφαρμογή της μεταρρύθμισης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι εταιρείες θα πρέπει συνεπώς να είναι έτοιμες να συλλέξουν δεδομένα τα οποία πιθανόν να μην είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να προβούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στους κατάλληλους υπολογισμούς. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο μήνυμα για τα στελέχη επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την αγορά των ΗΠΑ.

 

Ερ. 4: Πιστεύετε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι έτοιμοι για τις αλλαγές αυτές; 

Ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση είναι εκτενής, το ζήτημα αυτό υπήρξε αντικείμενο συζητήσεων εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος του νέου φορολογικού νόμου – παρά τις όποιες καινοτομίες σε ορισμένες πτυχές – προσομοιάζει κατά βάση τις προτάσεις που κυκλοφορούν στην Ουάσινγκτον εδώ και αρκετά χρόνια. Με άλλα λόγια, τόσο η Κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και οι φορολογούμενοι λίγο ή πολύ ανέμεναν μια φορολογική μεταρρύθμιση εντός του πλαισίου που συζητείται σήμερα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στο βασικό κείμενο. 

Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη την πολύ ραγδαία πορεία εξέλιξης αυτής της νέας νομοθεσίας, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κάποια κενά ή δυσλειτουργίες τα οποία και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από αυτή τη σκοπιά, η πολιτική πόλωση που μαστίζει σήμερα την Ουάσινγκτον ενδέχεται να δυσχεράνει τη συνήθη διαδικασία μέσω της οποίας τυγχάνουν διόρθωσης από το Κογκρέσο τα νομοθετικά κενά ή οι δυσλειτουργίες σε θέματα φορολογίας. Θα πρέπει λοιπόν να αναμένουμε αυξημένες πιέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων για έκδοση διοικητικών οδηγιών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα. Η ρυθμιστική καθοδήγηση υπόκειται, ωστόσο, σε αυξημένο έλεγχο από τη σημερινή Διακυβέρνηση και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα υλοποιηθούν οι αναμενόμενες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων καθώς και οι προσπάθειες ρυθμιστικής καθοδήγησης. Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων είναι σήμερα αντιμέτωπη με περιορισμούς στη χρηματοδότηση, και η απασχόληση κυβερνητικού προσωπικού στα νέα έργα καθοδήγησης ενδέχεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στους υφιστάμενους πόρους. 

Εν ολίγοις, ενώ οι φορολογούμενοι έχουν γενικά εμπλακεί σε συζητήσεις γύρω από τη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια, η εισαγωγή, θέσπιση και εφαρμογή μιας σημαντικής φορολογικής μεταρρύθμισης εντός δύο μηνών προκαλεί δέος. Προσωπικά αναμένω ότι οι φορολογούμενοι θα δυσκολευτούν αρχικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων, εν μέρει λόγω των κενών και δυσλειτουργιών που αναφέρονται πιο πάνω.

 

Ερ. 5: Πιστεύετε ότι η Κύπρος αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό για εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ; Ποια μέτρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την απλοποίηση των διαδικασιών και το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας; 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Κύπρος θα παραμείνει ένας ελκυστικός επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός για τις Αμερικάνικες εταιρείες. Ο ώριμος κλάδος επαγγελματικών υπηρεσιών, το φιλικό προς τις επιχειρήσεις φορολογικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και η ιδιότητα μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν στις εταιρείες μια σταθερή και φιλόξενη βάση για εργασίες στη ζωτικής σημασίας αγορά της ΕΕ. Καθώς το Brexit, το σχέδιο BEPS του ΟΟΣΑ, η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ και άλλες φορολογικές και εμπορικές αλλαγές εξελίσσονται και αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο επιχειρηματικό και φορολογικό τοπίο, η Κύπρος έχει όλα τα φόντα για να παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα και διαφάνεια που απαιτούν οι Αμερικάνοι επενδυτές. 

 

J. Brian Davis

Principal - International Tax Services

PwC US 

Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us