Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για ανάπτυξη του τουρισμού

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

01/08/17

Του Παναγιώτη Μοίρα, Διευθυντή στην PwC Κύπρου και μέλος της ομάδας Υπηρεσιών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος"

H τουριστική βιομηχανία αποτελεί για την Κύπρο έναν από τους βασικότερους παράγοντεςανάπτυξης του ΑΕΠ με πολλές και σημαντικές προκλήσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αρκετές από τις προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί και για την ΕΕ τον τρίτο μεγαλύτερο οικονομικό τομέα.

Οι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, οργανωτές ταξιδίων) και τους οργανισμούς (π.χ. τοπικές και εθνικές Αρχές, συμβούλια τουρισμού) οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν πολλές φορές κοινές ανάγκες και προτεραιότητες όπως:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού

 • Ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

 • Δικτύωση και προβολή των τουριστικών δραστηριοτήτων

 • Μείωση της εποχικότητας με την ανάπτυξη νέων μορφών διαχείρισης τουρισμού

 • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών στους οργανισμούς

   

Η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο είναι από τα κατεξοχήν ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Άξονα 2 του προγράμματος Erasmus Plus και συγκεκριμένα στις δράσεις Στρατηγικές Συμμαχίες, Συμμαχίες Γνώσεις και Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργαζομένους στην τουριστική βιομηχανία

 • Δημιουργία εκπαιδευτικών εγχειριδίων

 • Προγράμματα πιστοποιήσεων

 • Δημιουργία καλοκαιρινών σχολείων για εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και διαχείρισης στην τουριστική βιομηχανία

 • Δημιουργία on-line εκπαιδευτικού υλικού

Είναι γνωστό ότι οι τουρίστες γίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητοι σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και επιθυμούν οι προορισμοί που επισκέπτονται να αποδεικνύουν έμπρακτα την υπευθυνότητά τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων. Επίσης, τουριστικοί οργανισμοί με επιτελικούς ρόλους (π.χ τοπικά συμβούλια τουρισμού) μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτή και πάλι μέσα από το πρόγραμμα Erasmus Plus. Σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για θέματα ΕΚΕ καθώς και να εκδώσουν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Η προβολή διαφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων και η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων μπορεί να γίνει είτε μέσα από το πρόγραμμα Creative Europe, είτε μέσω του προγράμματος Life ή μέσω των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας (π.χ Interreg Med). Ιδιαίτερα οιοργανισμοί, μέσω του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg Europe, μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση πολιτικών που να ευνοούν την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η μείωση της εποχικότητας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την τουριστική βιομηχανία, ιδιαίτερα για στην Κύπρο. Από τους σημαντικότερους τρόπους μείωσης της εποχικότητας είναι η δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, τα οποία θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για τη προσέλκυση τουριστών. Ένα από τα προγράμματα που στηρίζουν την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων είναι το Creative Europe και συγκεκριμένα η δράση «Διακρατικά Έργα Συνεργασίας». Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία, η παραγωγή, η διάχυση και η διατήρηση προϊόντων και υπηρεσιών που είναι συνυφασμένα με τον πολιτισμό, και την καλλιτεχνική δημιουργία. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως η δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, θεματικές εκθέσεις, αλλά και σχετικό προωθητικό υλικό.

Ένα ακόμα ελκυστικό πρόγραμμα (καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στα δικαιούχα νομικά πρόσωπα), για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων αλλά και για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό υποδομών στους οργανισμούς είναι το ENI CBC MED, το οποίο απευθύνεται σε χώρες της Μεσογείου και ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των μεσογειακών χωρών της ΕΕ και της Βορείου Αφρικής.

Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει η τουριστική βιομηχανία είναι πολλές, καθώς ο τουρισμός αποτελεί «οριζόντια» προτεραιότητα για την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα αποκλειστικά προγράμματα ονομαστικά για τον τουρισμό αλλά οι τουριστικές δράσεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν κάτω από τις γενικές χρηματοδοτικές προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ στα προγράμματά της (όπως π.χ απασχόληση, περιβάλλον, ενέργεια, καινοτομία, εκπαίδευση). Βεβαίως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει αφενός η γνώση των προγραμμάτων και αφετέρου η δυνατότητα προσαρμογής και μετατροπής μιας ιδέας/ανάγκης σε χρηματοδοτήσιμη πρόταση.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us