Αντιμετώπιση προκλήσεων για διασφάλιση υγιούς ανάπτυξης στον κλάδο ακινήτων

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

14/11/17

Άρθρο του Θεόδωρου Στυλιανού, Επιχειρησιακού Διευθυντή, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, PwC Κύπρου, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ο Πολίτης" 

Ο κλάδος των ακινήτων αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Έπειτα από τέσσερα δύσκολα χρόνια, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, η αγορά ακινήτων παραμένει ισχυρή, όπως καταδεικνύει και η απόδοσή της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η θετική πορεία του τομέα αποτελεί αντανάκλαση της βελτίωσης των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών. Η Κύπρος είναι πλέον μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ, με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 3%. Τα επίπεδα απασχόλησης αυξάνονται, συνεχίζεται η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα,, τα δημόσια οικονομικά είναι βελτιωμένα και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης έχουν φέρει την Κύπρο ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Το ευνοϊκό φορολογικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας, συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδυτών τα τελευταία χρόνια. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και οι συνολικές προοπτικές ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία είναι θετικές.

Κατ’ επέκταση, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην αγορά ακινήτων  είναι αυξημένα. Σε σύγκριση με τις ήδη υψηλές επιδόσεις της αγοράς το 2016, οι πρώτοι έξι μήνες του 2017 χαρακτηρίζονται από εξίσου έντονη δραστηριότητα.

Ο ιδιωτικός τομέας ανάπτυξης ακινήτων ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη ζήτηση με αρκετά νέα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται ιδιαίτερα κατά μήκος των παράκτιων περιοχών του νησιού. Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών για πολυτελείς κατοικίες αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς τα νέα έργα υψηλής ποιότητας αύξησαν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσελκύουν τους ενδιαφερόμενους στην αγορά. Η Λεμεσός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αφού ανταποκρίθηκε ενεργά στην υψηλή ζήτηση για τέτοια προϊόντα με αποτέλεσμα τώρα να βλέπουμε μεγάλο αριθμό καινοτόμων έργων και πολυκατοικιών υπό κατασκευή κατά μήκος των παραθαλάσσιων περιοχών της πόλης.

Ωστόσο, και παρά τις θετικές εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων που μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, οι προκλήσεις παραμένουν. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση και να προσελκύσουμε επενδύσεις τόσο για τα νέα έργα όσο και για εκείνα που αναβλήθηκαν ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να απλουστευτούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες για χορήγηση άδειας για επενδυτικά σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικότερο προς τις επενδύσεις περιβάλλον που θα συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές νέες εξελίξεις στο φορολογικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα. Η Βουλή ψήφισε στις 3 Νοεμβρίου 2017 νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία θα επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 19% στην αγορά και πώληση οικοδομήσιμης γης για επιχειρηματικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, θα επιβάλλεται ΦΠΑ σε νέες συμβάσεις μισθώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας για εμπορικούς σκοπούς. Όσον αφορά την άμεση φορολογία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των προμηθειών και των δαπανών προώθησης πωλήσεων, του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και του διακανονισμού καθυστερημένων φόρων (ο νόμος περί καθυστερημένων φορολογικών διατάξεων τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2017).

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τις σημαντικές αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που θα τεθούν σε εφαρμογή σύντομα. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που θα επηρεάσουν τη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα επηρεαστούν η αναγνώριση εισοδημάτων (ΔΠΧΠ 15), ο λογιστικός χειρισμός των μισθώσεων (ΔΠΧΠ 16) και οι  προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει του μοντέλου αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ΔΠΧΠ 9).

Η PwC Κύπρου δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων και στόχος της είναι να στηρίζει τους πελάτες της με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει αλλά και με τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου της. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η δεύτερη έκδοση της «Αγοράς ακινήτων της Κύπρου», η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό. Σε αυτή την έκδοση, οι επαγγελματίες ακίνητης περιουσίας της PwC σκιαγραφούν τις βασικές εξελίξεις της αγοράς, εστιάζοντας στην απόδοση του τομέα των ακινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us